05.07.2009 sınav soruları

 1.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir?

A) Kitap B) Furkan

C) Kelamullah D) Kelam-ı Kibar

2.Kur’an’da ilk inen ayetler hangi surededir?

A) Alak B) inşirah C) Kadir D) Yasin

3.Herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara ne denir?

A) Nüzul tarihi B) Nüzul Sebebi

C) Arz D) Sema

4.Sureler, iniş yerlerine göre aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Basr-i Şami C) Mekki - Basri
D) Mekki - Medeni B) Medeni - Şami

5.Kur’an-ı Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devam eden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir?

A) Murakabe B) Müdahale

C) Mukabele D) Münazara

6.Kur’an-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?

A) Ebubekir B) Ömer

C) Osman D) Ali

7.Kur’an-ı Kerim’in belgeye dayalı olarak toplanması için kurulan komisyonun başkanı kimdir?

A) Zeyd bin Sabit B) Abdullah ibn Mesut

C) Ubey bin Kâb D) Muaviye

8.Mushaf hâline getirilen Kur’an’ın nüshaları ilk kez çoğaltığında, aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmemiştir?

A) Mekke B) Basra

C) Şam D) Bağdat

9.Kur’an-ı Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A) Hz. Ömer Dönemi B) Emeviler Dönemi

C) Abbasiler Dönemi D) Hz. Osman Dönemi

10. İmam-ı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir?

A) İbn-i Kesir B) İbn-i Amir

C) Asım D) Ebu Amr

11. Ayete’l-Kürsi diye bilinen meşhur ayet hangi surededir?

A) Bakara B) Al-i İmran

C) İsra D) Necm

12. Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir?

A) Tahmis B) Ta’şir C) Rubu’ D) Hizb

13. Kur’an’da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir?

A) Uzatarak okumayı B) Uzatmadan okumayı

C) Kalın okumayı D) ince okumayı

14. Kur’an okumaya başlarken “Euzubillahimineşşeytanirracim” denir. Bu cümle

aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) İstiaze B) Besmele

C) İstihaze D) Hamdele

15. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir?

A) Tahkik B) Hadr C) Tertil D) Tedvir

16. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir?

A) Vasıl B) Vakıf C) Kitabet D) İmale

17. Kıraat imamlarının Berae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin

adı nedir?

A) Besmele B) İstiaze

C) İstiğfar D) Tevbe

18. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle,Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen

ilme ne denir?

A) Tefsir ilmi B) Fıkıh ilmi

C) Hadis ilmi D) Tecvid ilmi

19. Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik

gibi özelliklere ne denir?

A) Mahreç B) Lahn

C) Gunne D) Sıfat

20. Med harflerinin adedi kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

21. Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir?

A) Hems B) Safir

C) Kalkale D) Med

22. Sebeb-i Med kaç tanedir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

23. Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı hâlinde değiş-

meyen ve sabit kalan hemzelere ne denir?

A) Vasıl Hemzesi B) Harf-i med

C) Kat’i Hemzesi D) Asli Med

24. Aşağıdakilerden hangisi Fer’i Med çeşidi değildir?

A) Medd-i Muttasıl B) Medd-i Munfasıl

C) Medd-i Tabii D) Medd-i lîn

25. Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir?

A) Vacip B) Sünnet

C) Caiz D) Mendup

26. Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir?

A) İşmam B) Revm

C) İmale D) Teshil

27. Kıraatı Asım'a göre Fussilet Süresi 44. ayette () kelimesinin 2. hemzesinde uygulanan okuma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşmam B) İmale

C) Teshil D) ibdal

28. Hud Süresi 44. ayette () 'da aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır?

A) İdğam B) izhar

C) iklab D) ihfa

29. Kıraat imamlarının ekserisine göre hadır usulü ile okuyuşta meddi munfasıl kaç elif miktarı

uzatılır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

30.  kelimelerinde Ra (O ) harfi nasıl okunur?

A) ince okunur.

B) Kalın okunur.

C) imale yapılarak okunur.

D) Hem ince hem kalın okumak caizdir.

31. Aşağıdaki harflerden hangisi "Huruf-u isti'la"dan değildir?

A)  harfi B)  harfi

C)  harfi D)  harfi

32. Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı Arap Alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir?

A) 2 B) 3 C) 4 D)6

33.İzhar harfleri kaç tanedir?

A) 6 B) 4 C) 3 D) 2

34. Mü’min suresinin bir diğer adı nedir?

A) İnsan B) Nur C) Nun D) Ğafir

35. Boğazın göğse bitiştiği yerden hangi harf çıkar?

A) Hemze B) Ğayn

C) Sin D) Ra

36. İdğamı bilagunne harfleri aşağıdakilerden hangileridir?

A) Cim-Şîn B) Kaf – Kâf

C) Mim- Nun D) Lam -Ra

37. Aşağıdaki surelerin hangisinin başındaki hemze kati’ hemzesidir?

A) Fatiha B) Tekasür

C) Karia D) Rahman

38. Aşağıdaki surelerden hangisinde sekte yoktur?

A) Meryem B) Yasin

C) Mutaffifin D) Kehf

39. İzhar ne demektir?

A) Harfi ince okumak

B) Harfi uzatmadan okumak

C) Harfi gizleyerek okumak

D) Harfi tüm özellikleriyle okumak

40. Tul ne demektir?

A) Medleri en uzun ölçü ile okumak

B) Medleri en kısa ölçüde okumak

C) Medleri orta uzunlukta okumak

D) Medleri kişinin istediği gibi okuması

41. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın “varlığının sonunun olmaması” anlamına gelmektedir?

A) Muhâlefetün li'l-havâdis

B) Kıyâm bi-nefsihî

C) Kıdem

D) Bekâ

42. Sûra üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mîkâîl B) Cebrâil C) İsrâfîl D) Azrâil

43. Yüce Allah'ın, peygamberlik iddiasında bulunan kimseleri doğrulamak ve desteklemek için

yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olaylara ne ad verilir?

A) İstidrac B) İrhâs

C) Mucize D) İhanet

44. Yüce Allah’ın hoşnut olmadığı, sevmediği meşru olmayan, yapılması durumunda kişinin

ceza ve yergiye müstehak olacağı davranışlara genel olarak ne isim verilir?

A) Şer B) Mücazat

C) Kader D) İkab

45. Allah’a ortak koşan kimseye ne ad verilir?

A) Fasık B) Münafık

C) Kâfir D) Müşrik

46. Aşağıdakilerden hangisinde, Kur'an-ı Kerim’de ismi geçtiği hâlde peygamber olup-olmadığı

konusunda ihtilaf bulunmaktadır?

A) Ya’kub B) Hârûn

C) Zülkarneyn D) Yûsuf

47. İnkarcı ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü

olaylara ne ad verilir?

A) İstidrac B) İrhâs

C) Mucize D) İhanet

48. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi “Allah Teâlâ’nın sonradan olan şeylere benzememesi” anlamına

gelmektedir?

A) Muhâlefetün li'l-havâdis

B) Kıyâm bi-nefsihî

C) Kıdem

D) Bekâ

49. Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın zâtî sıfatlarından biri değildir?

A) Vahdaniyet B) Beka

C) İlim D) Kıyam binefsihi

50. Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz. İsâ’ya indirilmiştir?

A) Tevrat B) İncil

C) Kur’an-ı Kerim D) Zebur

51. Rü’yetullah ne demektir?

A) Rüyaları tabir etmektir.

B) Resulullah’ı rüyada görmektir.

C) Ayın çıplak göz ile görülmesidir.

D) Müminlerin Ahirette Allah’ı görmeleridir.

52. Aşağıdakilerden hangisi “bilgi kaynakları”ndan değildir?

A) Akıl B) Görme

C) Haber-i sahih D) İtikat

53. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelmektedir?

A) Fetânet B) Sıdk

C) Tebliğ D) Emanet

54. Yüce Allah'ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman, yer ve niteliklerini ezelî

ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir?

A) Kader B) Ömür C) Ecel D) Hayat

55. Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına ne

ad verilir?

A) Arasât B) Mizan C) Haşr D) A’raf

56. “Mugayyebât-ı hamse” ne demektir?

A) Allah’ın beş nimeti

B) Beş bilinmeyen şey

C) İlâhî beş emir

D) Gayba inanmak

57. “Allah’ın eli” (yedullâh) ifadesi Maturîdi ve Eş’arî alimlere göre hangi anlama gelir?

A) Allah’ın mükafatı B) Allah’ın cömertliği

C) Allah’ın ikramı D) Allah’ın kudreti

58. “Büyük günah işleyenlere” ne denir?

A) Kebire B) Mürtekib-i kebire

C) Kebâir D) Müşrik

59. Haramları helal, helalleri haram saymak kişiyi hangi sonuca götürür?

A) Küfür B) Yakîn C) Dalalet D) Fısk

60. “Peygamberlerden sâdır olan küçük hata ve sürçmeler”e ne denir?

A) Sağîre B) Zelle C) Kebîre D) Suğayre

61. Peygamber olacak kimselerin peygamber olmadan önce gösterdikleri olağanüstü durumlara

ne isim verilir?

A) Rüya B) Maunet C) İrhâs D) İstidrâc

62. Ömrün bittiğini, belirlenmiş süreyi ve bu sürenin sonunu, ölüm anını ifade eden terim aşağı-

dakilerden hangisidir?

A) Ömür B) Hayat C) Kaza D) Ecel

63. Aşağıdakilerden hangisi “Hz. Peygamber’in en büyük mucizesidir?”

A) Ayın ikiye ayrılması

B) Kurân-ı Kerim

C) Mirac

D) Nübüvvet

64. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözler” anlamındadır?

A) Elfâz-ı küfür B) Ahkâm-ı küfür

C) Ahlak-ı kâfir D) Redd-i elfâz

65. “Araştırma ve akıl yürütme olmaksızın aile ve çevrenin etkisinde kalarak gerçekleşen iman”a

ne ad verilir?

A) Takvîmî iman B) Tahkîkî iman

C) Taklîdî iman D) Tafsîlî iman

66. Aşağıdaki ifadelerden hangisi vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlar

için kullanılmaktadır?

A) Tatavvu B) Fevâid

C) Revâtib D) Regâib

67. Buluğ çağından itibaren kazaya kalan namazlarının toplam sayısı beş vakti geçmeyen kişiye

ne ad verilir?

A) Sahib-i özür B) Sahib

B) Sahib-i tertib

C) Sahib-i kazâ D) Sahib-i edâ

68. Aşağıdaki vakitlerden hangisinde kaza namazı kılınmaz?

A) Güneşin doğmasından yükselmesine kadar

B) Sabah namazını kıldıktan sonra güneş

doğuncaya kadar

C) Fecrin doğmasından sonra sabah namazının sünneti kılınıncaya kadar

D) İkindi namazının farzını kıldıktan sonra güneşin battığına 40-45 dk. kalıncaya kadar

69. Aşağıdakilerden hangisi namazda mekruh sayılan hususlardan değildir?

A) Namazda esnemek

B) Namazda gözleri yummak

C) Sıkışık abdestle namaz kılmak

D) Namazda öksürüğü bastırmak

70. İzâr ve lifâfe bulunamayıp sadece bir kat bez bulunması durumunda erkek veya kadın cenâzenin

sarıldığı tek parça beze ne ad verilir?

A) Kefen-i sünnet B) Kefen-i kifâyet

C) Kefen-i zarûret D) Kefen-i kerâhet

71. Cenazenin arkasından mezara kadar gitmek sünnettir. Bu sünneti ifade eden fıkıh kavramı

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşyî B) Techiz

C) Tedfîn D) Teşrik

72. Aşağıdaki durumlardan hangisi sehiv secdesi yapmayı gerektirmez?

A) Namazın farzlarından birinin geciktirilmesi durumunda

B) Namazın vâciplerinden birinin geciktirilmesi durumunda

C) Namazın vâciplerinden birinin terk edilmesi durumunda

D) Namazın sünnetlerinden birinin veya birkaçının terk edilmesi durumunda

73. Aşağıdakilerden hangisi nafile oruçlardan değildir?

A) Şevval orucu

B) Dâvûd orucu

C) Adak orucu

D) Pazartesi - Perşembe orucu

74. Bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmeye ne ad verilir?

A) İtizâl B) İtikâf C) ictinâb D) İttisâl

75. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlıların tutamadıkları her bir gün için ödemeleri gereken

meblağa ne ad verilir?

A) Fitre B) Sadaka

C) Fidye D) Cizye

76. Bir oruç fidyesinin miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir fakiri bir gün doyurma

B) Bir fakiri on gün doyurma

C) On fakiri bir gün doyurma

D) On fakiri on gün doyurma

77. Gün aşırı oruç tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamaya ne ad verilir?

A) Savm-ı Visâl B) Savm-ı Ebrâr

C) Savm-ı Dâvûd D) Savm-ı Ahyâr

78. Aşağıdakilerden hangisi zekatlık malda aranan şartlardan değildir?

A) Nemâ B) Nisab C) Temlik D) Yıllanma

79. Aşağıdakilerden hangisine fakir olması hâlinde zekat verilebilir?

A) Torun B) Kardeş C) Baba D) Dede

80. Hacda yapılması gereken ibadetlerin hepsine birden ne ad verilir?

A) Menâsikü'l-hac B) Mesâniü'l-hac

C) Mekâsidü'l-hac D) Meşâirü'l-hac

81. Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için aranan şartlardan biri olan “ istitâat” ne anlama gelmektedir?

A) Hac için ihrama girme

B) Yakınlarla helalleşme

C) Bir kafile dâhilinde yolculuk etme

D) Sağlık ve mali imkânların yeterli olması

82. Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne ad verilir?

A) Yemin-i gamûs B) Yemin-i lağv

C) Yemin-i mün’akit D) Yemin-i ıtk

83. Bozulduğu takdirde hangi yemin türü için kefâret gerekir?

A) Yemin-i gamûs B) Yemin-i lağv

C) Yemin-i mün’akit D) Yemin-i hata

84. Adak kurbanının etinden fakir olması kaydıyla aşağıdakilerden hangisi yiyebilir?

A) Adakta bulunan kimsenin dedesi

B) Adakta bulunan kimsenin hanımı

C) Adakta bulunan kimsenin kardeşi

D) Adakta bulunan kimsenin oğlu

85. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan hususlardan değildir?

A) Bayılmak

B) Ağız dolusu kusmak

C) Yaradan cerahat akması

D) Namazda iken kendi duyacağı kadar gülmek

86. Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır?

A) Hicretin ikinci yılı ramazan ayında

B) Hicretten bir yıl sonra receb ayın sonunda

C) Hicretten bir yıl önce şâban ayının yirmisinde

D) Hicretten bir buçuk yıl sonra şâban ayının sonunda

87. Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayram  günlerinde oruç tutmanın hükmü aşağıdaki

şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Mendub B) Müstehab

C) Tenzîhen mekruh D) Haram

88. Aşağıda verilen nisab ölçülerinden yanlış olan hangisidir?

A) Altında 20 miskal

B) Gümüşte 200 dirhem

C) Büyük baş hayvanlarda 20 adet sığır

D) Küçük baş hayvanlarda 40 adet koyun

89. Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara ne ad verilmektedir?

A) Melûfe B) Sâime

C) Raiye D) Sariye

90. Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile, kasten ve yalan yere yapı-

lan yemine ne ad verilir?

A) Yemin-i gamûs B) Yemin-i lağv

C) Yemin-i mün‘akit D) Yemin-i şart

91. Güneşin tam tepe noktasında olduğu ve namaz kılmanın mekruh olduğu vakte ne denir?

A) Gurûb B) İstivâ vakti

C) Fecr-i sadık D) İmsak

92. Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği var sayılan hükmî kirliliğe ne

denir?

A) Hades B) Necaset

C) Murdar D) Nefaset

93. Günümüzde okunan ezanı Peygamberimiz (s.a.s.) döneminde rüyasında gören ve rüyasını

anlatan ilk sahabe kimdir?

A) Hz. Ali

B) Hz. Osman

C) Bilal-i Habeşî

D) Abdullah b. Zeyd el-Ensarî

94. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ezanın anlamlarından biri değildir?

A) Bildirmek B) Duyurmak

C) İnzar etmek D) İlan etmek

95. Ezanla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) Ezan için vaktin girmesi şarttır.

B) Kaza namazları için ezan okunur.

C) Vakit girmeden okunan ezan iade edilir.

D) Peş peşe birden çok kaza namazı kılan kişi her biri için ezan okur.

96. Kamet getirmenin hükmü nedir?

A) Vacip B) Farz C) Sünnet D) Mübah

97. İmamın tekbirlerini geri saflardaki cemaate duyuran kimseye ne denir?

A) Münadi B) Fatih

C) Mübelliğ D) Müezzin

98. Es-Salatu Hayrun Mine’n-Nevm ibaresi sabah ezanında hangi lafızdan sonra okunur?

A) Son tekbirlerden sonra okunur.

B) Son tekbirlerden önce okunur.

C) İstediği anda okumakta serbesttir.

D) Hayye ale’l-Felah ibaresinden önce okunur.

99. Aşağıdakilerden hangisi müezzinlerin minarede ezan okuduğu yerin adıdır?

A) Alem B) !erefe C) Cumba D) Mahfil

100. Ülkemizde sabah ezanı yaygın olarak hangi

makamda okunmaktadır?

A) Hicaz B) Segah C) Saba D) Sabahi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !